چقدر نیرو برای راه اندازی یک کارخانه شستشو مورد نیاز است