مکان هایی برای استخراج مواد معدنی سنگدانه در انگلستان