من مقدار زیادی زغال سنگ دارم و به شرکت هایی نیاز دارم که به آن نیاز داشته باشند